118- شعر ریاضی

شعر ریاضی

نویسنده: گودرزی
این شعر رو یه دانش آموز تنبل نوشته  ;
پیشنهاد می کنم بخوانید جالبه .

این شعر رو یه دانش آموز تنبل نوشته :
 
ریاضی درس خشک و درس سردی است         ریاضی بهر ما همچون نبردی است        
نبردی کاندر آن تیغت مداد است                     حریف و دشمنت مشق زیاد است 
نبردی کاندر آن خونت نریزند                          ولی صفرت به رنگ خون نویسند 
به میدان نبردش چو ن نهی پا                       نگاهت را بگردانی به هر جا   
به هر سو بهر قتلت ایستاده                         چهل فرمول تابع های ساده  
به مشرق خیل خط های عمودی                   به مغرب شصت و دو سور وجودی 
براکت این طرف با قدر مطلق                        در آن سو حد و انتگرال و مشتق  
دو صد لعنت بر این اقوام سینوس                 به تانژانت و کتانژانت و کسینوس 
که فرمول های آن بی حد و بی حصر             بود ، در صورت و در مخرج کسر 
خلاصه می کنم دیگر کلامم                         قبولش می کنی یا نه ندانم 
به میدان پا منه کارت خراب است                دراینجا نمره بیست چون سراب است
/ 0 نظر / 13 بازدید