182-منحنی

منحنی  قلب  من  تابع  ابروی  توست / خط مجانب بر آن ، کمند گیسوی توست

حد رسیدن به تو ،مبهم و بی انتهاست / بازه تعریف دل ، در حرم کوی توست

چون به عدد یک تویی من همه صفرها / آنچه که معنی دهد قامت دلجوی توست

پرتوی خورشید شد مشتق ازآن روی تو/گرمی جان بخش اوجزئی ازآن خوی توست

بی  تو  وجودم  بود  یک  سری  واگرا  /  ناحیه همگراش دایره روی توست

/ 0 نظر / 17 بازدید