121- ضرورت و اهمیت خلاقیت

 خلاقیت و نوآوری موجب خواهد شد که موارد ذیل تحقق یابد:

الف) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی

۱) خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی استعداد ها و سوق دهنده به سوی خود شکوفایی؛

۲) خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت فردی ، شغلی و اجتماعی .

ب )نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی

۱) خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان ؛

۲) خلاقیت و نوآوری عامل تولیدات و خدمات ؛

۳) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کمیت ، تنوع تولیدات و خدمات ؛

۴) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت ؛

۵) خلاقیت و نوآوری عامل کاهش هزینه ها ، ضایعات و اتلاف منابع ؛

۶)خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان ؛

۷) خلاقیت و نوآوری عامل ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان ؛

۸)خلاقیت و نوآری عامل ارتقای بهره وری سازمان ؛

۹) خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان ؛

۱۰) خلاقیت و نوآوری عامل رشد و بالندگی سازمان ؛

۱۱) خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و تشویق حس رقابت ؛

۱۲) خلاقیت و نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری ((کاهش پشت میزنشینی ومشوق عمل
گرایی)) ؛

۱۳) خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و مهیا کردن عوامل تولید .

/ 0 نظر / 16 بازدید